Son Dakika Havacılık Haberleri

Türk Hava Yolları THY 3. Havalimanı İş İlanı

Geçtiğimiz yıl sonu tamamen taşınması planlanan atatürk havalimanında büyük taşınmanın nisan ayında olacağı kesinleşti. Şuanda...
20/03/19 - 6:32 Yorum sayisi 0(0)
Diyarbakır Havalimanı İş İlanı

Diyarbakır Havalimanı İş İlanı

Doğu Anadolu Bölgesinin En büyük havalimanı olan diyarbakır havalimanı yeni uçuş hatlarının eklenmesi ile personel...
18/03/19 - 5:02 Yorum sayisi 0(0)
Gazipaşa Havalimanı İş İlanı

Gazipaşa Havalimanı İş İlanı

Yaz ayının yaklaşmasına paralel olarak hareketlenmeye başlayan turizm sektöründe ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak amacıyla...
18/03/19 - 1:34 Yorum sayisi 0(0)

EGM “Pilot” Arıyor

Emniye Genel Müdürlüğü artan ihtiyaç doğrultusunda pilot arıyor.Merkez Sınav komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında 3 adet sözleşmeli olarak pilot ünvanıyla istihdam edileceğini duyurdu. İşte EGM tarafından yayınlanan ilanın tam metni;..

Kategori: Havacılık haberleri

Emniye Genel Müdürlüğü artan ihtiyaç doğrultusunda pilot arıyor.Merkez Sınav komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında 3 adet sözleşmeli olarak pilot ünvanıyla istihdam edileceğini duyurdu.

İşte EGM tarafından yayınlanan ilanın tam metni;

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK PİLOT (SÖZLEŞMELİ) İLANI (2013 – 1. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına EK’ de

belirtilen statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya

uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) 3 (üç) pilot

alınacaktır.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular egm.gov.tr

internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal

edilecektir.

d) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine

kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü

ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve

EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar

Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden

imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan

edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

e) Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar” ın Ek 1. maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı

hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe

kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam

edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları

kabul edilmeyecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında

Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada

aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin aşağıda belirtilen şartları taşımak,

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Sınavın son başvuru günü olan 08 Şubat 2013 tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,

(08 Şubat 1994 tarihi ve öncesi doğumlu olmak)2

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa

geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına

atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

6. Ülke genelinde çalıştırılmayı; Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda

görevlendirilmeyi kabul etmek,

7. Verilen görevle ilgili ihtiyaç olması halinde zaman mevhumu olmaksızın (7/24) esasına

göre çalışmayı kabul etmek.

b) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer

nitelikleri taşımak,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu

başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

a) Teknik Özellikler

1. Asgari 1500 saat sabit kanat uçuşuna sahip olmak.

2. 1500 saat uçuşun en az 500 saatlik kısmını çift motorlu bir uçakta yapmış olmak.

b) Sağlık Şartları

1. Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1’ deki ve JAR

FCL-3’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA

ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin

edeceklerdir. ( Bu raporun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından

yetkilendirilmiş; kamuya ait Üniversite Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinden

alınan sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresinin devam etmesi gerekmektedir.

Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken

yanında getirecektir.)

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla; aşağıdaki belgelerle birlikte

bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,3

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli

sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi

onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki

belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Belirtilen özel şartlara ait belgeler,

e) EK’ de sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak

olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası da sözlü ve/veya

uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir.

Başvurular 04 Şubat 2013 – 08 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava

çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yeri ve sınav tarihi

egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak

sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı

yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç

adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri

doğrultusunda yapılacaktır.4

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu

raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip

yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin

atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi

içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Etiketler: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Konu Yazari: ( )
...

Kapali

Havacılık Haberleri